هنوز آخرش نرسیده

تاریخ چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ | عنوان: آزاد

مقاومت نفربه‌نفر و مساوی امشب پرسپولیس و راه‌یابی‌ش به فینال آسیا منو یاد پسرعموم مجید انداخت که توو درس فارسی و مبحث شیرین جمله‌سازی با هر کلمه‌ای، اوّل‌ش من می‌ذاشت و آخرش هستم. مثلاً «من مقاومت هستم!»
پ.ن: یادمه «بهار» سریال «زمانه» به پدرش می‌گفت «آخر هر چیزی خوش‌ه. اگه خوش نبود یعنی هنوز آخرش نرسیده».


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=2677