بنشین به روی زانو!

تاریخ پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷ | عنوان: آزاد

سارا که رفت، به آقای پدر گفتم «واحد نقلی طبقه بالا رو بده به من». گفت «نه!» بعد که گفتم «یه جوری تجهیزش می‌کنم که فقط یه زن کم داشته باشه»، رضا داد. آماده شده.


تصویر اصلی

تصویر اصلی

تصویر اصلی

تصویر اصلی

تصویر اصلی

تصویر اصلی

تصویر اصلی

تصویر اصلینوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=2577