زبان حق و دل ناحق!

تاریخ سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ | عنوان: آزاد

خودش که معتقده خیر و برکت زندگی‌ش واسه خدماتی‌ه که به پدر و مادر پیر و علیل‌ش می‌کنه و نیروهای زیردست‌ش معتقدن چاله‌وچوله‌ها و نم‌پس‌زدن‌های زندگی‌ش به خاطر اجحافاتی‌ه که در حق اونا می‌کنه!


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=2576