سیم‌کارت پنج هزار تومن

تاریخ یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ | عنوان: آزاد

گوش‌های بابا فقط با تلفن سبز انگشتی عهد خمینی خوب می‌شنوه. هر وقت از گنجهٔ زیر لحاف‌ها درش می‌آره تا زنگ بزنه به یکی، یاد همان عهد می‌افتم. بغل‌دست خونه‌مون یه زمین خالی بود. صدوپنجاه متر. صاحب‌ش هم‌سایهٔ بهایی‌مان بود. به پدر گفته بود «بیا زمین رو با خط تلفن‌ت طاق (تاخت) بزنیم.» اما مامان قبول نکرده و قهر کرده بود که «اگه تلفن رو بفروشی دیگه نمی‌خری چون پول نداری و ... .»


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=2574