من موندم و اون خاطرات

تاریخ سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ | عنوان: آزاد

حین نهال‌کاری دوست‌م گفت «مامان من خیلی دست‌ش خوبه توو نهال‌کاشتن.» یکی دیگه گفت «مامان من هم توو ماست‌زدن دست‌ش خوبه.» دوست سوّمی هم گفت «دست مامان من هم توو سبزه‌ریختن خیلی خوبه.» من موندم و دستان تو که لای انگشتانم فیت فیت بود.


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=2572