فری‌گیت!

تاریخ جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ | عنوان: آزاد

گوش‌های‌شان به دلیل کهولت سنگین شده و هر وقت می‌خوام از خونه برم بیرون اوّل جواب «کجا؟»ی بابا رو می‌دم و بعد «کجا پسرم؟» مامان رو. عین‌هو گیت‌های فرودگاه که اوّلی‌اش برای نیروی انتظامی‌ست و دوّمی، سپاه.


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=2569