در دنیای تو ساعت چند است

تاریخ یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ | عنوان: آزاد

مجید کلاغ، رانندهٔ شخصی خط گرگان-گنبد، دوازده ساعتِ ساعت را به نام دوازده‌امام زده و اگر مثلاً ساعت حرکت‌ش شش عصر شود با «یا امام‌جعفر صادق(ع)» استارت می‌زند.


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=2565