راز حروف مقطعه برملاء شد!

تاریخ چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷ | عنوان: آزاد

علی سیف‌اللهی در شمارهٔ اخیر مجلّهٔ همشهری جوان به نقل از حاج‌آقا طباطبایی که تازه مرحوم شده، نوشته «عشق یعنی محبّت بیش‌تر.» یاد دکتر مجید لطف‌علیان افتادم که سال هشتاد و دو توی مصاحبه‌ای که با ماه‌نامه دانش‌جویی‌مان داشت، گفته بود «عشق، یه مثلث‌ه. با اضلاع محبّت، ایثار و ضلع سو‌ّم که رو به آسمان باز می‌شه.» راستی! حروف مقطعه سورهٔ شوری «عسق» است. نقاط سین‌ش را که بگذاری، رازش برملاء می‌شود!


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=2563