شب قدر

تاریخ دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ | عنوان: آزاد

هر شب‌ی که قدر هم را بدانیم، شب قدر است.


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=2561