ساز و سوز!

تاریخ جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ | عنوان: آزاد

عشق، وسط نداره. یا سازنده‌س یا سوزنده.


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=2559