ای لحظهٔ ناب علق!

تاریخ سه شنبه ۳ آذر ۱۳۹۴ | عنوان: آزاد

1
از علق آفریده. با علاقه.

2
همهٔ مردها ازدواج مجدّد را دوست دارند.


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=1948