هیدروکسید سدیم!

تاریخ یکشنبه ۱ آذر ۱۳۹۴ | عنوان: آزاد

سود بانک‌ها «هیدروکسید سدیم» است!؛ سود سوزآور! سوز گداکشی هم دارد. همین سودها باعث شده که همه بخواهند بانک بزنند. همین حالا درخواست تاسیس بیست بانک جدید روی میز بانک مرکزی است! «سوز»ش وقتی بیش‌تر می‌شود که وام صرفاً برای تامین معیشت گرفته شود. معیشتی که با این‌که از ریشه «عیش» است امّا ذهن‌ها را هم «عقل معاش» کرده. رابطه معیشت و وام مثل رابطه معیشت و «فرهنگ‌سازی» برای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی است؛ تا زمانی‌که معیشت کشاورز و دامدار تامین نشود، فرهنگ‌سازی اثر مطلوب ندارد. این چالش معیشت را می‌شود به دیگر حوزه‌های زندگی نیز تعمیم داد. این گفته مصطفی ملکیان قابل تامّل و نقد است؛ «در جامعه‌ای که همه نمی‌توانند با هشت ساعت کار شرافت‌مندانه، زندگی آبرومندانه و درخوری داشته باشند و در نتیجه، باید یا کمیّت کارشان را افزایش دهند و دوازده یا چهارده و شانزده ساعت در شبانه‌روز کار کنند و یا کیفیّت کارشان را کاهش دهند و شرافت‌مندانه‌بودن کارشان را فدا کنند و به کم‌فروشی و گران‌فروشی و احتکار و دزدی و اختلاس و رشوه و کم‌کاری و تقلب و فریب‌کاری و زد‌و‌بند و... روی آورند. در چنین جامعه‌ای، اخلاقی‌زیستن به حدّی دشوار می‌شود که غالب مردم آن را وا‌می‌نهند». کیفیّت هم به قول دوستی یعنی «کیف» کنی از زندگی!
پ.ن یک: بسیاری از عشایر ترکمن استان ما وام بانکی نمی‌گیرند. چون سودش را شرعی ندانسته و می‌ترسند مغضوب قهر خدا شوند اما دهه اخیر که خشکسالی‌ها شدید بوده، بعضی‌شان مجبور شدند وام بگیرند.
پ.ن دو: هر وقت صحبت سختی‌های وام ازدواج می‌شود یاد «زمستان» اخوان‌ثالث می‌افتم که می‌گوید «من امشب آمدستم وام بگذارم / حسابت را کنار جام بگذارم»!


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=1946