شخصی

تاریخ پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۴ | عنوان: آزاد

از چادر و چهره‌اش پیدا بود که از آن دخترهای سخت‌گیری‌ست که سوار شخصی نمی‌شود. نگاه سریع‌ی به چهره ظاهرالصّلاح من و راننده کرد و سوار شد. یحتمل ته دل راننده جوان هم مثل من غنج رفت.


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=1943