سلام گرگ!

تاریخ چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴ | عنوان: آزاد

این آدم‌هایی که لطف‌شان بی‌طمع نیست و مطمئنی بعدش توقّع کار شاق دارند ازت و مفرّی هم نداری.


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=1942