پاچه‌خاری

تاریخ یکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۴ | عنوان: آزاد

مٱموریت بودیم. همایش‌ی برگزار کرده بودیم برای عشایر. توی چادرهای عشایری. هم‌کارم آقای «الف» به هم‌کار دیگرم آقای «ح» گفت «بعداً به رئیس بگو که من چه‌قد زحمت کشیدم واسه جمع‌وجور کردن این همه عشایر و ناهار و خبرنگار صداوسیما و ...». «ح» چشم‌ی گفت و لب‌خند زد. موقع برگشتن توی ماشین آقای «ح» خطاب به آقای رئیس حسابی سنگ تمام گذاشت برای «الف». آقای «الف» امّا وسط صحبت‌های «ح» خیلی جدّی به آقای رئیس گفت «حاجی! ح داره پاچه‌خاری می‌کنه‌ها».


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=1933