فرق زن و مرد

تاریخ جمعه ۱۵ آبان ۱۳۹۴ | عنوان: آزاد

زن‌ها وقت ناراحتی و دل‌چرکین‌ی و بی‌پول‌ی(!) موهاشان را کوتاه می‌کنند و مردها وقت خوش‌حال و پول‌داری(!) سبیل‌هاشان را می‌تراشند.


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=1931