ظرف

تاریخ پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۴ | عنوان: آزاد

غصّه‌ها خیلی کم می‌شوند اگر از آدم‌ها و خودمان قدّ ظرفیّت‌‌شان/مان توقّع داشته‌باشیم.


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=1930