چه شد آن‌همه پیمان

تاریخ یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۳ | عنوان: آزاد

شب عید بود. پشت چراغ قرمز. کله‌ام را به شیشه چسبانده و زل زده بودم به موهای دم‌اسبی پسر جوانی که آکاردئون می‌زد و می‌خواند «بردی از یادم، دادی بر بادم ... چه شد آن‌همه پیمان، که از آن لب خندان ...». راننده تاکسی گفت «باورت می‌شه این جوون فوق‌لیسانس فیزیک هسته‌ایه؟ تو انرژی اتمی کار می‌کرده. می‌گن تو وقایع انتخابات سال هشتادوهشت گرفتنش و ...».


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=1337