سوگ!

تاریخ چهارشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۳ | عنوان: آزاد

1
کسی که سوگ‌وار عشق از‌دست‌رفته است، وقت به دست آوردن‌ش هم هم‌چنان سوگ‌وار می‌ماند. منتها با سوگ‌ی داغ‌تر.

2
فکر کنم چندهمسری در قشر روحانیت بیش‌تر از دیگر اقشار باشد.

3
وقتی جای سرباز همیشه خدا بوفه اتوبوس است و «هی آش‌خور» صدای‌شان می‌کنیم آن‌وقت می‌شود همین.
پ.ن: یاد این پست افتادم.


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=1333