تنهایی پردیالوگ!

تاریخ دوشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۳ | عنوان: آزاد

1
تنهایی فقط یک نفر بودن نیست. دو نفره‌ها هم تنهایند. حتی سه نفره و چهار نفره و قس‌علی‌هذا. این را می‌شود از روی دل و دماغ نداشتن دید و بازدیدهای عیدانه فهمید. مهمان که می‌آید همه چشم‌ها فریاد می‌زنند که «پاشو/پاشین زودتر بریم/برید».
پ.ن یک: تنهایی وقتی عورت‌ش(!) می‌زند بیرون که می‌بینی جوان‌ها هم بیش‌تر با دوست‌هایشان تنهایند تا جوان‌های فامیل.
پ.ن دو: تنهایی بیش‌تر دیالوگ دارد!

2
پیام تبریک روحانی برای من هم آمد. به‌نظرم ضرورتی نداشت این کار. از جنس پوپولیست‌بازی احمدی‌نژاد است.
پ.ن: نکته جالب‌ش این‌جاست که دقیقاً هفتاد کارکتر است. نه یک حرف بیش‌تر نه یک حرف کم‌تر.


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=1331