کظم عیش!

تاریخ دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ | عنوان: آزاد

آدم‌هایی که شادی‌های‌شان را هم فرو می‌خورند.


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=1325