شتر!

تاریخ یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ | عنوان: آزاد

1
ظلم است که همه آرزوهای‌مان را در یک نفر خلاصه کنیم. شتر هم یک نفر است.

2
جای رژ لب‌ش مانده.

3
فقر، فقره ایجاد می‌کند.


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=1323