انصراف از یارانه!

تاریخ جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۲ | عنوان: آزاد

1
این سلطان قابوس عمان مرا یاد «نجّاشی» می‌اندازد!

2
بدین‌وسیله انصراف خود از یارانه را اعلام می‌کنم.

3
دوست پارسا (برادرزاده هفده ساله‌ام) رو به من کرد و ازش پرسید «پدرته»؟!


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=1321