بیماری‌های مشترک انسان و دام!

تاریخ چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ | عنوان: آزاد

هفده سال‌م بود. غروب‌ها که از دبیرستان برمی‌گشتم و خانه خالی بود، کلی با آنتن تلویزیون چهارده اینچ سیاه و سفید قرمز رنگ توشیبایمان ور می‌رفتم تا بل‌کم شبکه ترکمنستان را که عکس کله صفر مراد نیازاف گوشه سمت چپ‌ش بود را بگیرد و بتوانم صحنه لب‌ انسان‌ی یا لب دریایی را ببینم و به وجد بیایم! حالا اما کلی اسپم آمیزشی و جنسی برایم می‌آید و حتی وقتی فیس‌بوک‌م را چک می‌کنم مهدیار به‌م تذکر می‌دهد که «عمو جون الآن تبلیغ اون عکس بده می‌آد»! توی خیابان هم که کانال‌ها جملگی غرب را «ساپورت» می‌کنند و هر وجه‌ی که رو کنی غیر خداست! بیماری‌های مشترک انسان و دام دائم‌التزاید است و غریزه، غریضه شده!


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=1319