درجه پَستی!

تاریخ دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ | عنوان: آزاد

هر آدم‌ی به درجه پَستی خود دقیقاً واقف است.


عکس‌نوشت:
فاطمه؛ به نازی که لیلی به محمل نشیند.

تصویر اصلینوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=1317