صفحه آبی ویندوز!

تاریخ شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ | عنوان: آزاد

1
فول اگر کنی زیر آسمان، آبی آسمان هم ارور می‌بارد برایت. مثل صفحه آبی ویندوز!

2
چند روز پیش برای اولین بار توی عمرم تقلّب کردم؛ سر آزمون عقیدتی اداره.


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=1315